This content requires Adobe Flash Player 8

Download Adobe Flash

Wetenschappelijke Zekerheid en Magie van Poëzie en Muziek: NATUURKUNDE van de LEVENDE WERKELIJKHEID *Lezingen *CD’s en boeken *Persoonlijke achtergrond Contact: Anna Backerra Physics G. Sylvanusstraat 2 7412 DM Deventer annabackerra@gmail.com Natuurkunde van de levende werkelijkheid De inzichten uit de natuurkunde, die tot nu toe alleen op materie zijn gebaseerd, kunnen met succes worden toegepast op levende verschijnselen. De nieuwe zienswijze is verwerkt in drie series presentaties, waarbij muziekfragmenten, illustraties en gedichten zijn opgenomen. Het niveau is vanaf algemeen toegankelijk tot academisch. Tijdsduur, niveau en inhoud kunnen naar wens worden aangepast aan de doelgroep. In onderstaand overzicht is uitgegaan van ongeveer 50 min. vóór de pauze, 40 min. erna en 10 min. vragenstellen. A. In het twinmodel worden gegevens uit de quantum-mechanica op oorspronkelijke wijze in verband gebracht met het functioneren van de mens. Er komen verrassende inzichten uit voort met betrekking tot vrouwelijk en mannelijk gedrag, arbeidsprocessen en religie. B. Als revolutionaire vernieuwingen in muziek en natuurkunde met elkaar worden vergeleken, blijken ze al eeuwenlang in dezelfde periodes te vallen. Hiermee kan het begrip van beide disciplines worden verdiept. Er is een nieuw tonaal systeem uit voortgekomen dat een harmonisch fundament biedt voor hedendaagse muziek. C. De natuurkundige methode, toegepast op het dagelijks leven, kan een hulpmiddel zijn om persoonlijke ontwikkeling zodanig te ondersteunen dat een frisse start gemaakt kan worden. Bekijk de lezingen over... A. Het twinmodel, een natuurkundig onderbouwde visie op menselijk gedrag: * Het gevlochten bestaan * De verwarring tussen vrouwelijk en mannelijk gedrag * Werken in een ritmisch evenwicht * De verloren schat van het Westers Christendom * Complementaire taal: een omwenteling in het wetenschappelijk denken B. Het verband tussen muziek en natuurkunde: * De historische koppeling tussen muziek en natuurkunde * De flirt tussen muziek en natuurkunde in de 20ste eeuw * Relatieve tonaliteit, een muzikaal antwoord op de relativiteitstheorie C. Een frisse start: * Natuurkunde, mijn opstap naar een muzikale ontwikkeling In de serie “Het twinmodel, een natuurkundig onderbouwde visie op menselijk gedrag”: Lezing A1: Het gevlochten bestaan Het ontstaan en de werking van het twinmodel worden inzichtelijk gemaakt, waarna het hele veld van mogelijke toepassingen globaal wordt belicht. Vragen die aan de orde komen: Tot op welke hoogte is de mens aan natuurwetten gebonden? Wat zegt het twinmodel over geslachtsverschillen? Welke perspectieven biedt het voor de gezondheid? Wat is de begrenzing van het model? Een lezing op HBO-niveau waarbij kennis van de natuurkunde op HAVO-niveau voldoende is. Kan aangepast worden voor VWO-niveau. Met name geschikt voor mens-wetenschappers en therapeuten. ___________________________________________________________ In de serie “Het twinmodel, een natuurkundig onderbouwde visie op menselijk gedrag”: Lezing A2: De verwarring tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag Na een inleiding over het twinmodel, wordt de aandacht gericht op de consequenties voor vrouwelijk en mannelijk gedrag. Vragen die aan de orde komen: In welke mate is verschil in gedrag aangeleerd? Hoe kan een evenwichtige ontwikkeling gestimuleerd worden? Wat zegt het twinmodel over homofilie? Wat zou volgens het model een ideale partner zijn? Er is geen specifieke voorkennis vereist. Met name geschikt voor psychologen en feministen. ______________________________________________________________________ In de serie “Het twinmodel, een natuurkundig onderbouwde visie op menselijk gedrag”: Lezing A3: Werken in een ritmisch evenwicht Na een inleiding over het twinmodel, wordt de aandacht gericht op de inzichten die eruit volgen met betrekking tot de dagelijkse arbeid. Vragen die aan de orde komen: Wat is in het algemeen een gezonde manier van werken? Hoe ga je om met verliefdheid op de werkvloer? Hoe combineer je moederschap en carrière? Wat maakt creatieve beroepen anders? Er is geen specifieke voorkennis vereist. Met name geschikt voor arbeidsdeskundigen. ___________________________________________________________________ In de serie “Het twinmodel, een natuurkundig onderbouwde visie op menselijk gedrag”: Lezing A4: De verloren schat van het Westers Christendom Een religieus getinte lezing. Na een inleiding over het twinmodel, worden dit tegen het licht van het geloof beschouwd. Vragen die aan de orde komen: Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen het Oosters en het Westers Christendom? Hoe is het twinmodel te herkennen in de Bijbel? Welk houvast geeft dit voor het geloofsleven? Algemeen toegankelijk. Er wordt uitgegaan van enige bekendheid met het Christendom. ______________________________________________________________________ In de serie “Het twinmodel, een natuurkundig onderbouwde visie op menselijk gedrag”: Lezing A5: Complementaire taal, een omwenteling in het wetenschappelijk denken. Aan het begin van de quantummechanica leek een omschrijving van complementariteit noodzakelijk om de golf-deeltjes-dualiteit te beschrijven. Er kon destijds echter geen bruikbaar mathematisch raamwerk worden geconstrueerd. Het twinmodel lijkt de ontbrekende schakel daartoe te leveren, waarmee alsnog een complementaire taal is afgeleid. Hiermee wordt een alternatieve afleiding van de wetten van Maxwell gevonden met daarin de uitsluiting van het bestaan van de monopool. Bovendien is een eerste aanzet van een unificatie-theorie gevonden. Bekendheid met wis- en natuurkunde op academisch niveau zijn noodzakelijk. Het volledige artikel is te vinden op de link <...> ______________________________________________________________________ In de serie “Het verband tussen muziek en natuurkunde”: Lezing B1: De historische koppeling tussen muziek en natuurkunde Karakteristieke muzikale fragmenten vanaf de 16e eeuw worden afgespeeld en tegen de achtergrond van natuurkundige ontdekkingen geplaatst. Er zijn verrassende analogieën te vinden in de manier waarop vernieuwingen in beide disciplines elkaar hebben opgevolgd. Trefwoorden zijn: Gregoriaans, polyfonie, Gesualdo, Galileï, grondtoon, Newton, zwaartekracht, Bach, romantiek, x-stralen, tijdmeting, Debussy, Planck, quanta, Einstein, relativiteitstheorie, Schönberg, dodekafonie, quantummechanica, Heisenberg. Een lezing op HBO-niveau waarbij basale kennis van klassieke muziek en natuurkunde wordt verondersteld. ________________________________________________________________________ In de serie “Het verband tussen muziek en natuurkunde”: Lezing B2: De flirt tussen muziek en natuurkunde in de 20ste eeuw Na een kort historisch overzicht worden karakteristieke muzikale fragmenten vanaf 1890 afgespeeld en met natuurkundige ontdekkingen vergeleken. Er vonden enorme veranderingen op allerlei gebieden plaats en in de loop van de 20ste eeuw vonden componisten er antwoorden op. Trefwoorden zijn: Einstein, relativiteitstheorie, Schönberg, dodekafonie, quantummechanica, Heisenberg, complementariteit, Vermeulen, chaostheorie, Cage, Boulez, serialisme, aleatoriek, Andriessen, computers, Stockhausen, subatomaire deeltjes. Een lezing op HBO-niveau waarbij basale kennis van klassieke muziek en natuurkunde wordt verondersteld. ________________________________________________________________________ In de serie “Het verband tussen muziek en natuurkunde”: Lezing B3: Relatieve tonaliteit, een muzikaal antwoord op de relativiteitstheorie De vele muzikale experimenten die in de tweede helft van de 20ste eeuw werden uitgevoerd, stelden het publiek dikwijls zwaar op de proef. Gaandeweg ontstonden er hulpmiddelen die deze verse noten in een acceptabeler verband konden brengen. Aan het begin van de 21ste eeuw zijn de inzichten van Schönberg met de set-theorie van Allen Forte door de spreker tot een nieuw harmonisch systeem gecombineerd: relatieve tonaliteit. Er worden korte muzikale voorbeelden afgespeeld. Een zeer actuele lezing, waarbij enige bekendheid met 20ste-eeuwse experimentele muziek wordt verondersteld. Met name geschikt voor muziekstudenten en liefhebbers van avant-garde-muziek. _______________________________________________________________________ In de serie “Een frisse start”: Lezing C: Natuurkunde, mijn opstap naar een muzikale ontwikkeling Een persoonlijk verslag over het traject dat doorlopen is nadat een carrière in de theoretische fysica geblokkeerd raakte. Vanuit eigen ervaring zijn een aantal algemene uitgangspunten afgeleid, zoals: Het omzetten van nadelen in voordelen Het opgraven van verborgen talenten en sluimerende verlangens Het samenstellen van een eigen levens-grammatica Het benutten van oude vaardigheden ten dienste van de nieuwe ontwikkeling Een wonderlijk verhaal, geschikt voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe invulling van het dagelijks leven. ________________________________________________________________________ Bestellen van boeken en CD’s: A. Populair wetenschappelijk boek: “Het gevlochten bestaan”; subtitel “Het twinmodel: menselijk gedrag in een nieuw perspectief”, uitg. Kok Agora 1996; paperback,140 pagina’s; ISBN 90 391 0699 1. (Citaat, nog niet beschikbaar) B. CD met pianowerken van eigen hand: “My War-Family (2003) & Pianosonate (2005)” pianist Maarten van Veen; Musica Mundi 2006. Beluister een fragment: ... C. Droomachtige roman: “Serpentines van licht”, uitg. Servo 1990; paperback, 110 pagina’s; ISBN 90 71918 31 9. (Citaat, nog niet beschikbaar) Persoonlijke achtergrond: Anna Backerra is natuurkundig ingenieur en componist. Na enkele jaren als wetenschappelijk medewerker bij het Philips Natuurkundig Laboratorium te hebben gewerkt, heeft ze een eigen theoretisch onderzoek naar de grondslagen van de quantum-mechanica opgezet. Het resultaat hiervan is beschreven in het artikel “Complementary language as a complete mathematical description of nature”.

Als praktische consequentie hiervan is het twinmodel ontwikkeld, dat in het populair wetenschappelijke boek “Het gevlochten bestaan” is beschreven. Dit is de grondslag voor uitbreiding van de natuurkunde naar levende verschijnselen. De ontwikkeling van natuurkunde naar muziek werd aangezet door het schrijven van de droom-achtige roman “Serpentines van Licht”. Ze heeft vijf jaar solo-muziektheater met viool-improvisaties voor kinderen uitgevoerd. Daarna studeerde ze compositie bij David Rowland te Enschede, volgde in Wenen een zomercursus over Schönberg bij Alan Forte en rondde de opleiding in St. Petersburg af bij Boris Tishchenko, voormalig assistent van Shostakovitsj. Haar opera “Ulrike Meinhof” volgens een libretto van Arnoud Kremers is nagenoeg voltooid. In het voorjaar van 2008 heeft ze, samen met stichting Karavaan der Vertellers en kamerkoor The Saint Petersburg Concert Singers o.l.v. Mikhail Golikov, de muziekverteltheater-voorstelling “Brug naar Russische Romantiek” geproduceerd en gespeeld.